Category Archives: دانشنامه بیماری ها

این تصویر ۲ روز پس از تلقیح آزمایشی ویروس بسیار بیماری زای انفلوآنزا گرفته شده است.پرنده نشانه هایی از اضطراب و سرگردانی رفتاری و بی میلی برای ایستادن و راه رفتن نشان می دهد.در پرهای پشت گردن ژولیدگی وجود دارد، نشانه هایی از تب به همراه عفونت دیده می شود.مناطقتیره قرمز بر روی تاج و […]